Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Bibliografia

a) Źródła:


    Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 1, ed. A. Przeździecki, Kraków 1863;
    Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, ed. F. Piekosiński, t. 1 (1166 - 1366), t. 2 (1367 - 1423), Kraków 1874 – 1883;
    Kolektarz Wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku, opr. i ed. Ks. Sz. Federowicz, Kraków 2007;
    Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, ed. Z. Kozłowska – Budkowa, MPH sn, t. 5, Warszawa 1978;
    Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz.2: 1416 – 1450, ed. S. Kuraś, w: Materiały do Dziejów Kościoła w Polsce, t.4, Lublin 1973;
    Statuta Capitularia Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, opr. C. Teliga, Cracoviae 1884;


b) Katalogi:


    Antosiewicz K., Katalog inkunabułów Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, w: „Analecta Cracoviensia” T. 12: 1980, s. 335 – 434;
    Inwentarz Katedry Wawelskiej z roku 1563, ed. A. Bochnak, w: Źródła do dziejów Wawelu, t. 10, pod red. A. Franaszka, Kraków 1979;
    Inwentarz skarbca kaplicy Hińczy Rogowskiego w katedrze krakowskiej, wyd. F. Piekosiński, w: Sprawozdanie Komisyi (do badania) Historyi Sztuki w Polsce, t. 4,
    Kraków 1891, s. 64 – 79;
    Rewizje domów Krakowskiej Kapituły Katedralnej, opr. A. Perzanowska, Kraków 2004;
    Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884;


c) Opracowania:


    Glemma T., Z dziejów Archiwum Kapituły Katedralnej Krakowskiej, w: „Polonia Sacra” 4, 1951, z. 4, s. 381 – 399.
    Polkowski I., Sprawozdanie o drugim dziale ksiąg Archiwum Kapituły Katedralnej Krakowskiej, Kraków 1885;
    Urban J., Archiwum kapitulne pod zarządem k. Jana Fijałka, AC: 1995, s. 629 - 636;
    Urban J., Katedra na Wawelu 1795-1918, Kraków 2000;
    Urban J., Katedra na Wawelu po 1918 r., Kraków 2008;


Copyright (C) 2009 AKKK